Aktuella ärenden/projekt i vägföreningen
Mollösunds Samfällighetsförening – inte bara en vägförening

Föreningens uppdrag och ändamål är:
Skötsel och underhåll av Mollösunds gator, körbara gångvägar, parkeringsplatser för allmän parkering, naturmark samt anordningar för avledning av dagvatten fram till kommunens stamledningar.

Här nedan kommer efter hand beskrivning/presentation av föreningens ärenden och projekt, vid behov med länkar till närmare beskrivning och mer information om nedanstående ärenden.

Nya anvisningsskyltar: Vid korsningen mellan Landsvägen och Ängsvägen samt vid östra hörnet av hamnen, har MSF satt upp nya anvisningsskyltar/vägvisare. Svarta stolpar och svarta skyltar med vit text pekar ut riktningar till olika platser i samhället.

Snabbladdningsstation för elfordon
Orust Kretsloppakademi har installerat en snabbladdningsstation för elfordon i Mollösund. Den är i bruk sedan mitten av juli 2019. Läs mer om Orust Kretsloppsakademi här!Ny utsiktsplats – Kvarnstenen
På berget ovan Wunschebrun har en gammal kvarnsten flyttats fram. Platsen har en fantastigt fin utsikt mot N och NW. Vägen upp ska göras i ordning för att förbättra tillgängligheten. En ramp har monterats som steg ett. Se pdffil. Pdf

Ny badtrappa på Karlsholmen
MSF har låtit tillverka en ny galvaniserad badtrappa som har ersatt en äldre trätrappa på Karlsholmen.

Gator
Almarna längs Kyrkvägen togs bort den 8 december 2016.
Återplantering av träd kommer att ske, dock inte på samma plats som där almarna stått.
Ett förslag finns i samfällighetsföreningen att återplanteringen kan ske längs landsvägen där det är luckor i nuvarabde ”allé” samt utmed Ängsvägen och vid lekplatsen. Föreningen väntar på kontakt från Vägverket under hösten 2019

Gatubelysning: 2015 begärde MSF att kommunen skulle komplettera gatubelysningen i samhället i Margaretas ränna, på Lerviksvägen där asfalten slutar vid korsningen med gångvägen samt på Gamla vägen efter passage av Scanfjords fabrik. Svaret blev att det inte fanns pengar i budgeten till detta. MSF gjorde ny framställan 2016 och och även senare men fått samma svar.
Kommunen har återtagit hanteringen av gatubelysningen. Ny framställan om komplettering ska inlämnas hösten 2019.

Gatornas återställande efter fiberdragningen samt översyn/reparation av gatunäet: Grävningarna för fiberkabeln är avslutade och man har återställt asfalten på gatunätet. Återstår att försegla fogarna samt att slutföra ett par ställen som inte är helt till fyllest. MSF samordnade övrig översyn/reparation av gatunätet och arbetet är i det närmaste slutfört.

Promenadvägar
För att ge besökare, som förflyttar sig från p-platserna till hamnområdet, möjlighet att samtidigt få se mer av samhället än bara landsvägen, har MSF (vägföreningen) anslagit kartor vid P-platserna vid infarten till samhället. På kartorna har olika promenadvägar till hamnområdet markerats.
Mer kartmaterial kommer att anbringas på brandstationens gavel. Där finns ytterligare en promenadkarta samt en större karta över hamnområdet.

Klicka på bilden för att se skylten nära.

Klicka på länken nedan för att se och ladda hem pdffil med ”promenadkartan”.

Parkområden/Kyrkparken
Samfällighetsföreningen har placerat ut parkmöbler i samhället.
Läs mer och se bilder!

Parkering – nytt 2017!
MSF har framfört synpukter från boende angående brister i P-systemet och inväntar kommunens justering av bl a bristfällig skyltning. Linjeringar för p-platser ska rättas till.
Läs kommunens information om de nya reglerna via nedanstående länk. Där finns även en rubrik ”Boendeparkering i Mollösund” med prisuppgifter för boendekorten och hur man köper ett kort.
http://www.orust.se/amnesomrade/trafikochinfrastruktur/
trafikochgator/parkering.
4.2f3971c313dca025bb818ce.html

Lekplatsen
Lekplatsen, som byggdes i MSF:s regi vid fotbollsplanen för några år sedan, kommer att få en översyn för att om möjligt reducera ljudnivån från linbaban. Kontaktperson för lekplatsen är Gunnel Gagner,
tel 070-647 94 98.
På lekplatsen planterats våren 2017 syrener, bärbuskar och ett äppelträd.
Tre bord med fasta bänkar är utplacerade varav en bordskombination skänktes av Tempo Mollösund.
Driftsansvarig är Niklas Henningsson, tel 070-576 299 28.
Se bilder från lekplatsen.
Se info om lekplatsen.

Skyltar i hamnen och nya anvisningsskyltar
Synpunkter har inkommit angående företagens skyltar i östra hörnet av hamnen. MSF har bygglov för ett nytt arrangemang som nu är på plats. Några ytterligare företag kan göra skyltar och sätta upp där. Se info från 2017.

<< Tillbaka