Skyldighet att röja
skymmande växtlighet
Som fastighetsägare har du en skyldighet att sköta din tomt enligt  8 kap. 15 § första stycket plan- och bygglagen  (SFS  2010:900).

Lagtexten lyder:
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Exempel (Pdf)
Aktuella ärenden/projekt i Vägföreningen
(Länk)
-platser och flera promenad-vägar till hamnen.
Nya P-regler i Mollösund–
Kommuninfo P i Mollösund.
Trafikregler
Ladda hem pdf utdrag ur protokoll
Kartor
Styrelsens
kontaktlista (Pdf).

Stadgar
<<Tillbaka
Beskrivning
Mollösunds Samfällighetsförening
En gemensamhetsanläggning under förvaltning
av Mollösunds Samfällighetsförening

Föreningens ändamål är:
Skötsel och underhåll av Mollösunds gator, körbara gångvägar, parkeringsplatser för allmän parkering, naturmark samt anordningar för avledning av dagvatten fram till kommunens stamledningar.

I PDFfilerna ovan återfinns stämmoprotokoll, beskrivning, årsredovisning/budget, stadgar och kartor.

Föreningens adress:
Mollösunds Samfällighetsförening, 474 70 Mollösund.

<<Startsidan <<Vara på Mollösund <<Vägen till Mollösund